تلفن های ضروری

مؤسسه حقوقی مجد(وکیل الرعایا):
 
– 02177728932
02177886437
09218559450

 

قوه قضاییه

تهران:129

استان ها : 02141801

کشور:00982188812274

عدل ایران :

 

02163972005 الی 02163972010

 

تلفن رسیدگی به شکایات : 02163977

تلفن پاسخگویی به سؤالات : 02163974048

اداره کار: 64491 – 66580031 الی 9

پلیس فتا: 81818