پذیرش وکالت

وکالت :عقدی است که به موجب این عقد  یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امر و یا اموری نایب خود قرار می دهد که در دادسراها و دادگاهها پیگیری پرونده و دفاعیات لازم را  توسط خود شخص و یا توسط وکیل دادگستری و به وکالت از موکل انجام داده می شود.

وکالت از نظر شکل به دو صورت می باشد: وکالت به چند صورت اعم از رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.

علاوه بر این وکالت به دو قسمت  تقسیم می‌شود:  مطلق و مقید.

منظور از وکالت مطلق این می باشد که شخصی را برای تمامی امور وکیل خود نماید و این انواع وکالت شامل اموری مانند  اداری و مالی موکل می‌شود برای مثال فروش یا خرید یا پرداخت هزینه خانواده. سپس در این مورد اعمال وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.

وکالت مقید به این معنی است که مورد وکالت مشخص و معین باشد  و وکیل باید فقط در این مورد معین، عمل کند برای مثال  خرید خانه یا فروش ماشین.

انواع وکالت از لحاظ اخیار موکل واز لحاظ مجوز وکالت :

۱- وکالت تعیینی : وکالتی می باشد که از سمت شخص به وکیل تعیینی و انتخابی خود ارجاع داده می شود  که امکان دارد  وکالت حسب مورد به وکیل پایه یک دادگستری و یا به وکیل پایه دو دادگستری داده می شود  .

۲- وکالت اتفاقی : اشخاصی که دارای  معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکیل دادگستری نباشد اگر بخواهند برای اقوام نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنماید امکان دارد  که سه نوبت در سال به آنها وکالت اتفاقی واگذار شود .

۳- وکالت معاضدتی : وکالت معاضدتی وکالتی می باشد که در موارد و موضوع حقوقی از طرف کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به وکیل دادگستری ارجاع داده می شود  .

۴- وکالت تسخیری : وکالتی است  از طرف دادگاه ها در امور و موضوعات  کیفری برای دفاع از متهم در جرم هایی که مجازات آن بر حسب  قانون قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، حبس ابد است  ، به وکیل دادگستری ارجاع داده  می شود و اگر متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید،انتساب وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع داده می شود .

۵- وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی : وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکیل دادگستری از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود تحت شرایطی به عنوان نماینده حقوقی استفاده شودو باید معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی ارائه شود  و حدود اختیارات نماینده نیز مشخص شده باشد .

۶-  وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی :اعطای نمایندگی حقوقی از سوی شرکتهای خصوصی جهت اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری پرونده در دادگاهها و دادسراها پذیرفته نیست به دلیل اینکه شرکت ها می توانند با واگذاری و اعطا وکالت به وکیل دادگستری نسبت به اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری امورات خویش در محاکم ، توسط وکیل دادگستری اقدام به عمل آید .

۷- وکالت در مطالعه پرونده : اشخاصی که توان مالی پرداخت حق الوکاله جهت اعطای وکالت در دفاع و پیگری پرونده ندارند و یا اشخاصی که فقط قصد اطلاع حقوقی از روند دادرسی و بررسی پرونده را دارند می توانند با اعطای وکالت در مطالعه پرونده به وکیل دادگستری از ویژگی این نوع وکالت بهره مند شوند .