مشاوره حقوقی افترا

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشاوره حقوقی افترا و مشاوره حقوقی  با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

02177728932-02177886437

مشاوره حقوقی افترا : مجازات جرم افترا و جرایم رایانه ای

مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی ، جز در مواردی که‌ موجب حد می باشد (همچون نسبت دادن زنا، افساد فی الارض و… به شخص دیگر)، شخص مفتری به جزای نقدی درجه  ۶، یعنی به جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال محکوم خواهد شد .

بر اساس  تبصره ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در مواردی که نشر  امری، اشاعه فحشا محسوب شود هرچند بتواند صحت اسناد موجود را ثابت کنند ، منطبق با ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسامی ، شخص مرتکب ، بر اساس ماده و قانون مذکور به حبس از نود و يك روز تا دو سال یا جزای نقدی حداقل یک میلیون ریال تا حداکثر چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد .

مشاوره حقوقی

مطابق ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی ، مجازات اشاعه فحشا ، بر اساس قانون شامل حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از حداقل دو میلیون ریال تا حداکثر بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی خواهند بود .

همچنین بر اساس ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای ، مرتکب حسب مورد به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از حداقل پنج میلیون ریال تا حداکثر چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می شود . مطابق ماده ۱۵ قانون مذکور ، مرتکب حسب مورد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از حداقل دو میلیون ریال تا حداکثر بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد .

بر اساس ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی نیز مفتری به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

در اینجا باید به این نکته نیز اشاره کرد که پرونده و دعاوی همچون دعاوی کیفری دارای حساسیت بالایی می باشند و در اکثر موارد محکومیت ها و مجازات های سنگینی به دنیال دارد .

تفاوت افترا و تهمت :

تهمت همانند افترا ، نسبت دادن امری کذب و خلاف واقع می باشد با این وجه تمایز که در تهمت چنانچه امر کذب نسبت داده شده باشد  از منظر قانون جرم خواهد بود .

بر اساس  ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ، نشر اکاذیب با افترا تفاوت هایی دارد که اکاذیب نسبت داده شده در ماده مذکور، جرم شناخته نشده است  و مرتکب عالماً و عامداً عملی را که صرفا خلاف حقیقت بوده به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت داده است  . این جرم صرفا با علنی شدن اکاذیب اظهار می شود و داشتن قابلیت اضرار یا تشویش اذهان ، تحقق خواهد یافت . نشر اکاذیب در جهت فعالیت های رسانه ای ، مطبوعاتی و فضای مجازی نیز تحت قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه ای از مصادیق این جرم خواهد بود .

بر اساس ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی ، هجو به معنای دشنام دادن و از مصادیق توهین به شمار می رود .

در اینجا باید به این تعریف بپردازیم که تهمت به معنای توهین ، هجو و انتشار اکاذیب می باشد . این جرم شامل هرگونه رفتار، گفتار، نوشتار یا اشاره تلقی می شود که از روی قصد و اراده ، موجب اهانت به حیثیت یا تحقیر شخص دیگری باشد و اهانت ، بر مبنای جایگاه اجتماعی مخاطب توهین و دیدگاه عرف ارزیابی خواهد شد .

وکیل پایه یک دادگستری

ارکان جرم افترا :

در ادامه نیز که عنصر قانونی جرم افترا در ماده 697 قانون مجازات اسلامی است چنین بیان می دارد :

هر شخصی به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را ‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر کنند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب گردد و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که‌ موجب حد باشد به جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد .

شرایطی که باعث تحقق جرم افترا می گردد :

عناصر تشکیل دهنده جرم افترا و شرایط تحقق آن به این شکل می باشد که شخص عملی که عنوان مجرمانه دارا می باشد را به صورت صریح و از هر طریقی به دیگری نسبت داده باشد و نتواند صحت آن امر را اثبات نماید ، به شرط آنکه شخص عالمانه و عامدانه و با قصد متهم کردن شخص دیگر عمل مجرمانه را به وی نسبت داده باشد به عبارتی برای تحقق این جرم هم سوءنیت عام و هم سوءنیت خاص می بایست وجود داشته باشد و شخص باید اگاه باشد تا عملی که به دیگری نسبت می دهد دارای عنوان مجرمانه نیز می باشد .

افترا به طریق شبکه های اجتماعی یا پیامک :

بر اساس ماده 18 قانون جرائم رایانه ای چنانچه شخصی با قصد ضرر زدن به دیگری یا تشویش ذهن عموم از طریق رایانه یا سامانه های مخابراتی برخلاف حقیقت موجود ، اعمالی را به صورت صریح یا ضمنی به دیگری نسبت داده و صرف نظر از اینکه ضرر مادی یا معنوی به شخص وارد خواهد شد ، این عمل جرم تلقی خواهد شد و دارای مجازات و محکومیت حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو می باشد .

در اینجا این مطلب نیز قابل توجه می باشد که نسبت دادن هرگونه عملی به صورت مطلق صرف نظر از اینکه عنوان مجرمانه دارا باشد یا خیر به شرط اینکه برخلاف حقیقت باشد جرم و دارای مجازات خواهد بود .

بهترین وکیل افترا

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد  بهترین وکیل در زمینه های مختلف و  مشاوره با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

02177728932-02177886437

رسیدگی جرم افترا :

در اول به این جرم در دادسرای محل وقوع جرم و سپس در دادگاه رسیدگی خواهد شد .

همچنین چنانچه جرم افترا نسبت به افراد عادی و معمولی صورت گرفته باشد ، دادگاه صالح ، دادگاه کیفری ۲ خواهد بود . اما مادامی که افترا به مقامات دولتی مانند رهبر یا مقامات سیاسی صورت گرفته باشد ، دادگاه عمومی انقلاب صالح به رسیدگی در این خصوص خواهد بود .

افترا در قانون مبارزه با مواد مخدر :

چننچه کسی با قصد متهم نمودن شخص غیر و دیگری مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار داده باشد ، به موجب ماده 26 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر به حداکثر مجازات همان جرم محکوم می شود .

در نتیجه چنانچه شخص غیری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح عمدا و بر خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر کند به موجب ماده 27 همان قانون به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود .

افترا در قانون مجازات اسلامی به دو قسم تقسیم خواهد شد :

۱- افترا لفظی ۲- افتراعملی

۱- افترا لفظی :

مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی چنانچه هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را ‌صریحاً نسبت بدهد یا آن‌ها را منتشر کنند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب خواهد شد و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که‌ موجب حد باشد به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شوند .

۲- افترا عملی :

 چنانچه هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم کردن شخص غیری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که پیدا شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ گردد و بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی نماید یا به نحوی متعلق به او قلمداد کند ‌و در اثر این عمل شخص مزبورمورد تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از 3 ماه تا 5/1 سال محکوم خواهد شد .

تفاوت قذف و افترا در چه مواردی می باشد :

–  به صورت کلی در خصوص یک عمل و رفتار این امکان وجود دارد که هرسه مورد تهمت ، افترا و قذف به آن عمل تعلق گیرد  اما به دلیل اینکه عناصر تشکیل دهنده هریک با دیگری متفاوت خواهد بود ، قانونگذار آنها را تفکیک کرده و با یکدیگر دارای وجه تمایز می باشند .

– وجه تمایز افترا و قذف یک نقطه باریک می باشد که بدین شرح می توان بیان کرد که توهین و افترا از جرایم تعزیزی می باشند اما قذف از جمله حدود شرعی خواهد بود .

– نسبت دادن عملی همچون  زنا ، لواط و ..شخص دیگر به نوعی قذف تلقی خواهد شد و رسیدگی و پیگیری آن با جرایم تعزیزی نیز متفاوت خواهد بود .

 

بیشتر بخوانید:وکیل داوری وکیل مالیات بر ارث وکیل تنظیم قرارداد

مشاور حقوقی افترا :

در خصوص پرونده های حقوقی و کیفری که اشخاص مطرح می نمایند می بایست نکاتی قابل توجه اشخاص قرار گیرد از جمله نکاتی که باید توجه شود حساسیت و اهمیت پرونده های مطروحه می باشد که اشخاص می بایست در خصوص تمامی پرونده های خود به خصوص پرونده های کیفری همچون افترا و….راهنمایی دریافت نمایند تا بتوانند روال و روند صحیح پرونده را پیش ببرند و در صورتی که پرونده نیازمند اخذ وکیل بود اقدامات مورد نیاز را در این خصوص انجام دهند .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با دارا بودن  وکلای مجرب در تمامی زمینه ها از جمله ملکی ، حقوقی ، کیفری و… به تمامی اقشار جامعه در حل و فصل نمودن مشکلات قانونی خود کمک می نماید و راهنمایی کامل ارائه می دهند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشاوره حقوقی افترا و مشاوره حقوقی  با ما در ارتباط باشید

02177728932-02177886437

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید