وکیل حقوقی در سعادت آباد

وکیل حقوقی در سعادت آباد

وکیل حقوقی در سعادت آباد ؛ در برخی موارد اختلافات میان اشخاص منجر به طرح دعوا در محاکم قضایی می شوند. دعاوی به دو صورت حقوقی و کیفری در مراجع قضایی قابل اقامه و پیگیری هستند . هرگاه حق شخصی توسط دیگری تضییع شود و خسارتی به شخص وارد شود آن شخص می تواند طرح دعوا نماید دعاوی با توجه به موضوع و محتوایشان جنبه کیفری یا حقوقی پیدا می کنند دعاوی ای که حاصل از فعل یا ترک فعل مجرمانه می باشند کیفری هستند و قابل پیگیری در دادسرای محل وقوع جرم می باشند . در این مقاله درباره دعاوی حقوقی ، شرایط طرح این دعاوی و مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی صحبت خواهیم کرد .

برای مشاوره با وکیل حقوقی با ما تماس بگیرید

دعاوی حقوقی

همانطور که در مقدمه به آن اشاره شد زمانی که حق شخصی ضایع می شود و خسارتی به بار می آید شخص خاطی و ایجاد کننده خسارت باید جبران خسارت نماید زمانی که خسارت وارد شده در اثر ارتکاب عملی که جرم تلقی می شود،‌ نباشد دعوا جنبه حقوقی دارد و زیان دیده می تواند دعوا خود را در دادگاه حقوقی مطرح نماید تا مورد بررسی قرار بگیرد. ممکن است علاقمند باشید مقاله وکیل حقوقی را مطالعه کنید.

برای طرح دعوای حقوقی باید دادخواست تنظیم و به مرجع صالح تقدیم شود . دادخواست فرمی است که برای طرح دعوای حقوقی در دادگاه های حقوقی باید تنظیم و تکمیل شود در دادخواست ،‌ خواهان ( کسی که ذی نفع در طرح دعوا می باشد ) ، خوانده ( کسی که علیه او طرح دعوا شده است ) ، خواسته ( آن چه که موضوع طرح دعوا می باشد ) باید مشخص و محرز باشند .

دعاوی حقوقی یا به اموال مربوط می شوند یا به اشخاص که در ذیل درباره آن ها توضیح خواهیم داد .

دعاوی حقوقی مربوط به اموال

اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم می شوند :

اموال منقول قابلیت جا به جایی دارند اما اموال غیر منقول این قابلیت را ندارند .

خلع ید :

مهم ترین دعوای حقوقی قابل طرح درمراجع قضایی (‌دادگاه های حقوقی ) درباره اموال غیرمنقول خلع ید می باشد . دعوای خلع ید زمانی طرح می شود که یک شخص بر مال غیر به طور غیرقانونی و غاصبانه تصرف نموده باشد و قراردادی بین طرفین ( مالک و متصرف ) وجود نداشته باشد .

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است .

برای طرح این دعوا وجود سه شرط ذیل الزامی می باشد :

1-محرز بودن مالکیت خواهان با ارائه سند مالکیت به دادگاه .

2-تصرف خوانده .

3-تصرف خوانده غیر قانونی و از روی غصب باشد .

موسسه حقوقی تهران

تخلیه ید :

دعوای تخلیه ید زمانی مطرح می شود که قراردادی وجود داشته باشد : به طور مثال قرارداد اجاره قراردادی است که در آن مدت مشخصی برای استفاده از ملک توسط مالک به غیر داده می شود مالک در این قرارداد ،‌ مؤجر نامیده می شود .

 طرفین قرارداد اجاره مؤجر و مستاجر هستند .

اگر بین مالک و متصرف قرادادی وجود داشته باشد و طبق آن قرارداد زمان تخلیه ملک فرا رسیده باشد اما متصرف که همان مستاجر می باشد مال را تخلیه نکند مالک می تواند دستور تخلیه یا حکم تخلیه بگیرد.

دستور تخلیه از شورای حل اختلاف گرفته می شود و حکم تخلیه از دادگاه حقوقی .

*دعوای تخلیه ید درباره اموال منقول و غیر منقول قابل طرح می باشد .

تصرف عدوانی :

یکی از دعاوی حقوقی قابل طرح در مراجع قضایی ، دعوای تصرف عدوانی می باشد .

تصرف عدوانی زمانی مطرح می شود که شخصی ملکی را که در تصرف دیگری است بدون رضایت و از روی غصب تصرف کرده باشد و در این جا فقط سبق تصرف مهم   می باشد و مالک یا مستاجر بودن ملاک نیست .

شرایط اساسی طرح دعوای تصرف عدوانی

1-تصرف خواهان مقدم بر تصرف خوانده باشد (‌سبق تصرف ) .

2-ملک بدون رضایت متصرف قبلی ( خواه مالک خواه مستاجر )‌ تصرف شده باشد.

3- تصرف از روی غصب باشد .

مشاوره با بهترین وکیل تهران

 دعاوی حقوقی مربوط به اشخاص‌

اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی زمانی که حقوقشان از بین می رود می توانند برای دفاع ازحق خود در مراجع قضایی طرح دعوا نمایند .

ارث

یکی از دعاوی حقوقی قابل طرح در محاکم دعاوی مربوط به ارث می باشد .

ارث ؛ کلیه اموال،دیون و ماترک یک شخص که بعد از فوت او به وراثش منتقل می شود .

وراث ؛ به افرادی گفته می شود که به واسطه رابطه نسبی و سببی با متوفی نسبت خویشاوندی دارند که در سه طبقه تقسیم بندی می شوند :

1-پدر و مادر ، اولاد و اولاد اولاد

2- اجداد ،‌خواهر و برادر و فرزندانشان

3- خاله ، دایی ، عمه ، عمو و فرزندانشان

*همسر( زن ، شوهر ) هم عرض تمام طبقات  ،از متوفی ارث می برد .

*طبقه اول مانع ارث بری طبقه دوم و طبقه دوم مانع ارث بری طبقه سوم می شود .

*در هریک از طبقات افرادی وجود دارند که بودنشان مانع ارث بری فرد دیگری در همان طبقه می شود .

دعاوی مربوط به ارث شامل انحصار ورثه ، تقسیم ترکه ،‌مهرو موم ترکه و تحریر ترکه می باشند که در ذیل مختصرا توضیح خواهیم داد .

انحصار وراثت : تمامی وراث و اشخاصی که در ماترک متوفی ذی نفع هستند می توانند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دائمی متوفی نمایند .

در گواهی انحصار وراثت اطلاعات وراث به طور کامل و سهم آن ها از ماترک متوفی مشخص می گردد .

برای گرفتن گواهی انحصار وراثت ، برگه استشهادیه الزامی می باشد . سه نفر به عنوان شاهد فرم مخصوص استشهادیه متوفی را با حضور در دفاتر اسناد رسمی تکمیل می نمایند و وراث را تایید می کنند و دفتر اسناد رسمی امضای شهود را گواهی می نماید .

گواهی انحصار ورثه محدود برای متوفایی می باشد که اموال او کمتر از 50 میلیون تومان می باشد و زمانی که اموال متوفی بیشتر از 50میلیون تومان باشد گواهی حصر وراثت    نامحدود صادر می شود .

وکیل اعاده دادرسی حقوقی

تقسیم ترکه :

بعد از پرداخت دیون متوفی اموالی که از متوفی باقی می ماند ،‌ما ترک خالص او هستند که به وراث او می رسند اگر میان وراث در تقسیم ارث اختلاف نظر وجود داشته باشد هر یک از آن ها می توانند تقاضای تقسیم ترکه و درخواست سهم خود را از مرجع قضایی صالح داشته باشند برای تقسیم ترکه بدوا باید گواهی حصر وراثت صادر شود .

مهر و موم و تحریر ترکه :

بعد از انحصار ورثه  و صدور گواهی انحصار وراثت ، وراث می توانند برای اینکه اموال از بین نروند و محفوظ بمانند تقاضای مهر و موم ترکه را نمایند دادگاه تمام اموال و دارایی های متوفی را تحریر و ثبت می نماید .

طلاق :

یکی از مهم ترین دعاوی حقوقی علیه اشخاص طلاق می باشد .

همانطور که می دانید طلاق به معنای خاتمه دادن به رابطه زناشویی می باشد و در قانون ما از اختیارات زوج می باشد که زوج این اختیار را می تواند با وکالتنامه ای به همسر خود بدهد .

از جمله دعاوی ای  که در ارتباط با دعوای طلاق مطرح می شوند دعوای مطالبه نفقه ، مطالبه مهریه ، مطالبه اجرت المثل ، حضانت فرزند یا فرزندان ، الزام به تمکین و  …. می باشند .

در هر کدام از این دعاوی بهترین تصمیم ، مشورت با فردی متخصص و آگاه به این امور می باشد . وکلا علاوه بر داشتن  تخصص و آگاهی ،  به مراجع قضایی و محیط آن ها آشنا هستند و می دانند در چه زمانی و به کدام قسمت مراجعه نمایند .

مشاوره با وکیل حقوقی در تهران

وکلا با بررسی همه جانبه یک موضوع ، دادخواست مقتضی را تنظیم و ثبت می نمایند .

دادخواست طلاق به سه صورت انجام می پذیرد : به درخواست زوج ، ‌به درخواست زوجه ،‌ توافقی .

زمانی که زوجین تصمیم به جدایی می گیرند باید درباره تمام حقوق مالی زوجه تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد اگر زوجین برای جدایی توافق داشته باشند تصمیم درباره همه موارد بر اساس همین توافق صورت می گیرد .

زمانی که طلاق به در خواست زوج باشد زوج موظف به پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه اعم از نفقه معوقه ، نفقه ایام عده ،‌مهریه ، اجرت المثل می باشد .

اگر مردی بدون دلیل موجه همسر خود را طلاق بدهد و این طلاق ناشی از سوء اخلاق زوجه نباشد مرد مکلف به پرداخت تا نصف دارایی خود به زوجه می باشد این ، شرط تنصیف دارایی می باشد که در قباله های ازدواج آمده است و شامل دارایی های به دست آمده در زمان زوجیت می باشد .

در خصوص طلاق به درخواست زوجه از آن جا که قانون گذار حق طلاق را فقط به مرد داده است این طلاق با داشتن وکالت در طلاق از سوی زوج و اثبات شرایط عسر و حرج امکان پذیر می باشد در غیر این صورت بسیار زمان بر و طاقت فرسا خواهد بود .

وکالت در طلاق وکالتی است که از سوی زوج به زوجه داده می شود که در صورتی که زوجه خواهان طلاق باشد بدون سپری کردن زمان طولانی و اثبات عسر و حرج و از این قبیل موارد می تواند مانند زوج به راحتی طلاق بگیرد .

منظور از عسر و حرج شرایط سختی می باشد که ادامه زندگی مشترک را بسیار مشکل و غیر قابل تحمل می نماید . از جمله شرایط عسر وحرج می توان به عدم پرداخت نفقه از سوی زوج به مدت شش ماه متوالی ، ‌اعتیاد شدید زوج و امتناع از ترک ،‌ بیماری صعب العلاج و از این قبیل موارد اشاره نمود .

نفقه : هزینه های خوراک ، پوشاک ، مسکن و از این قبیل هزینه ها تحت عنوان نفقه می باشند که زوج موظف به پرداخت آن ها به زوجه می باشد اما این نفقه در مقابل تمکین زوجه می باشد و در صورت عدم تمکین به زوجه تعلق نمی گیرد .

اجرت المثل : زوجه در ایام زندگی زناشویی اعمالی را انجام می دهد که مستحق اجرت  می باشند این اعمال اگر به دستور زوج انجام پذیرد و با قصد تبرعی نباشد زوجه مستحق اجرت المثل ایام زوجیت می گردد .

مهریه : مالی است که زوج مکلف است به زوجه بپردازد این مال به محض انعقاد عقد نکاح در مالکیت زوجه قرار می گیرد در واقع زوجه مالک کل مهریه می شود مگر اینکه طلاق پیش از نزدیکی صورت بگیرد در این صورت زوجه مالک نیمی از مهریه خواهد بود .

 بهترین وکیل حقوقی در سعادت آباد

وکلا بهترین مشاوران در خصوص پرونده های حقوقی می باشند .

وکیل پایه یک دادگستری با تکیه بر دانش خود و تجربه حضور در محاکم قضایی همه جوانب یک موضوع را بررسی می نماید و بهترین مسیر برای موفقیت یک پرونده را در نظر گرفته و تمامی تلاش خود را جهت تسریع روند پرونده و همچنین اخذ رای و نتیجه مطلوب می نماید .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با سال ها سابقه درخشان در زمینه پرونده های حقوقی مختلف بهترین مرجع برای دریاقت مشاوره و اخذ وکیل می باشد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید