بایگانی برچسب برای: تمکین

تمکین زوجه بر دو نوع می باشد که عبارت است از:

تمکین عام : قبول ریاست و مدیریت مرد در کانون و بنیان خانواده .

تمکین خاص: مربوط و منوط به روابط زناشویی میان زوجین می باشد.  

انواع تمکین:

 1.تمکین عام

 2.تمکین خاص

تمکین کردن بر اساس شرع و قانون بر عهده زوجین می باشد. تمکین در لغت عبارت است از الزام و اجبار.

تمکین ، تکلیفی دو جانبه می باشد که برعهده زن و مرد است.

تمکین-زوجه

انواع تمکین:

 ازتکالیف زوجین در مقابل یکدیگرمی توان اینگونه  بیان نمود که از هم تمکین کنند . نقطه مقابل تمکین زن ، نشوزمی باشد که یعنی زن و مرد در حیطه وظایف خود تمکین نکرده باشند . اصطلاح نشوز بیشتر در مورد زنان به کار می رود، ولی اگر هر یک از طرفین تمکین نکنند نشوز نامیده خواهد شد.

در عرف حقوقی و قانونی ، تمکین در دو معنای تمکین عام و تمکین خاص به کار می رود. در تمکین ، اموری که مرد می تواند از همسر خود انتظار داشته باشد،بستگی به عرف و آداب و رسوم اجتماعی دارد و محدوده خاصی ندارد.

تمکین عام:

تمکین عام به معنای اطاعت از مرد در امور زندگی است از جمله سکونت زوجه  در منزلی که زوج تعین کرده باشد ، عدم خروج زوجه از منزل بدون اجازه از زوج و حسن معاشرت با زوج که عبارت است از خوش رفتاری با شوهر و رعایت نظافت و آرایش خود برای شوهر به نحوی که زمان ، مکان و شرایط خانوادگی به آنها اجازه دهد.

در تمکین عام زوجه باید مطابق خواسته های زوج عمل کند اعم از ادامه تحصیل با اجازه زوج ، خروج از کشوربا اجازه و رضایت شوهرو…

تفسیر تمکین عام در ماده 1108قانون مدنی : هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ، مستحق نفقه نخواهد بود.ماده مذکور این گونه بیان می دارد که در صورتی که زن تمکین عام در قبال شوهر را ادا نکند و بدون دلیل موجه و مشروع از انجام وظایف قانونی خودداری ورزد ، مرد موظف به پرداخت نفقه به زوجه نخواهد بود.

تمکین خاص:

تمکین خاص منوط به روابط زناشویی بین زوجین خواهد بود . در واقع زوجه باید زمینه بر طرف کردن همه نیازهای متعارف ، جنسی و روابط مربوط به زناشویی و… را فراهم آورد و تمکین خاص از جمله مسائلی می باشد که بر عهده دو طرفخواهد بود .تمکین خاص ، امر مطلق نیست و زن  زمانی موظف به انجام این امرخواهد بود که بر طبق زمان و مکان و عرف باشد. البته مواردی که زن مجاز است تمکین نکند نیز وجود دارد.

به طور مثال در شرایطی که شوهر ،مبتلا به یکی از بیماری های مقاربتی جنسی ولاعلاج باشد ، زوجه می تواند از تمکین امتناع کند و همزمان از نفقه نیز استفاده کند.

در ماده 1085 قانون مدنی تمکین به معنای خاص را به معنای وظایف زن در برابر شوهر بیان نموده است ،اما برای انجام این وظیفه حق حبس را نیز برای زن مطرح کرده است.بر اساس ماده 1085 قانون مدنی : زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده باشد، ازانجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد،امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . زن می تواند تا مهریه خود را نگرفته از تمکین خاص خودداری نماید و همچنان نفقه اش را بگیرد که این عمل حق حبس نامیده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.