بایگانی برچسب برای: زنا

لواط وهمجنسگرایی

عمل لواط به مفهوم و معنای رابطه جنسی میان دو مرد می باشد از آن جایی عمل لواط در اسلام عقوبت اخروی شدیدی به همراه دارد ، نوعی جرم تلقی می شود .

در ماده 233 این قانون آمده است که : لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر دیگر.

به دلیل اینکه جرم لواط یا گی صورت پذیرد باید اندام تناسلی یک مرد به اندازه ختنه گاه وارد مقعد مرد دیگر شود.

همجنسگرایی به مفهوم این می باشد که دو مرد از روی لذت همدیگر را لمس می کنند که مشمول ۷۴ ضربه شلاق تعزیری می باشد که در گروه مجازات بخش تعزیرات قرار می‌گیرد.

برقراری رابطه بین مردان با یکدیگر به عبارتی نوعی همجنسگرایی که منجر به داخل مقعدی شود لواط نام گرفته که جزء جرایم حدی به حساب می آید به عبارتی دیگر دو مرد وارد رابطه جنسی با یکدیگر شده باشند و دخول انجام شود همجنسگرایی در زمره مجازات تعزیری قرار دارد .

*لواط برگرفته از نام قوم لوط می باشد آنها اولین افرادی بودند که مرتکب و همجنسگرایی شدند.

روش های اثبات لواط :

1- شخص مرتکب ۴ مرتبه اقرار به ارتکاب جرم نماید

2- تعداد ۴ نفر مرد به عنوان شاهد شهادت دهند

3- قاضی بنا به اسناد موجود علم به ارتکاب جرم را بیان کند

 مجازات لواط :

*اگر فاعل متاهل باشد ولی با این حال مرتکب لواط گردد محکوم به اعدام خواهد شد.

 *چنانچه رابطه با رضایت هر دو طرف برقرار می گردد در صورتی که فاعل مجرد باشد مجازات فاعل ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد بود.

 اگر فاعل غیر مسلمان بوده و مفعول مسلمان باشد در هر شرایطی حکم فاعل اعدام است مترجم لواط فرد محکوم می‌تواند به چند روش صورت گیرد:

 1- گردن زدن با شمشیر

 2- سوزاندن در آتش

 3- سنگسار

 4- پرتاب از جایی بلند با دست و پای بسته

5-آوار کردن دیوار بر روی شخص

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم لواط:

جز جرایم تعزیری درجه شش میباشد دادگاه کیفری دو خواهد بود اما اگر شرایط فاعل لواط مشمول احصان باشد دادگاه کیفری یک به پرونده رسیدگی خواهد کرد.

 -اگر مردی بعد از ازدواج با برادر یا پسر و یا پدر همسرش عمل لواط انجام دهد همسرش بر او حرام نخواهد شد.

تفاوت و وجه تمایز جرم لواط وهمجنسگرایی :

جرم لواط در مجازات حدود جای میگیرد ،اما در جرم همجنسگرایی در گروه مجازات تعزیری قرار خواهد گرفت.

1-اگر فاعل جرم مجرد باشد ، مجازات او صد ضربه شلاق است

2-اگر فاعل جرم با رضایت مفعول این عمل را انجام داده باشد ، مجازات او صد ضربه شلاق است

3-اگر فاعل جرم متاهل و محصن باشد ، مجازات او اعدام حدی میباشد.

4-اگر فاعل جرم به عنف و به زور لواط را انجام داده باشد ، مجازات او اعدام حدی میباشد.