بایگانی برچسب برای: موسسه حقوقی مسعود جوکار درزی

ورود به عنف

مطابق قانون، ورود به عنف به معنای ورود با تهدید به منزل فرد دیگر می باشد که در قانون، مجازات حبس شش ماه تا سه سال، تعیین شده است. شاکی برای طرح دعوای مذکور باید به دفاتر خدمات قضایی، مراجعه کرده و شکواییه خود را به ثبت کند.

مسکن و منزل افراد، حریم شخصی می باشد و دیگران بدون اجازه آنها اجازه وارد شدن ندارند. مطابق اصل 22 قانون اساسی، حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

هنگامی که فردی بدون اجازه و رضایت دیگری وارد خانه فردی شود تحت عنوان جرم ورود به عنف شناخته می شود و مجازات برای آن تعیین شده است .

جرم ورود به عنف؟

ورود به عنف یعنی ورود غیر قانونی و غیر مجاز به ملک دیگری.

قانون مجازات اسلامی در ماده 694 شرایط تحقق این جرم را بدین صورت مقرر می دارد: هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.

 یک استثنا در رابطه با ورود به منزل شخصی دیگران می باشد و آن نیز بدین صورت است که با حکم ورود به منزل صورت بگیرد، که آن لزوما باید توسط ضابط قانونی صورت بگیرد. بازپرس یا قاضی پرونده، می بایست تا هر کاری که لازم است انجام دهد، تا متهم پرونده را پیدا کند و برای صدور حکم به دادگاه ارجاع داده شود.برای یافتن او نیز باید منزل متهم تفتیش شود.تفتیش منزل زمانی می تواند انجام شود که ورود به منزل، ابتدا قانونا صورت پذیرد.

مجازات جرم ورود به عنف؟

مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر عمل و رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل مجازات تعیین شده، جرم محسوب می شود.

ماده 694 قانون مجازات اسلامی :هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.

ماده 694 قانون مجازات اسلامی :که هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس یک تا شش سال محکوم خواهند شد.

نحوه شکایت از جرم مذکور

شاکی، برای طرح شکایت جرم ورود به عنف، یک شکواییه تنظیم می نماید و توضیحات لازم را بیان نماید و با مراجعه به دفاتر محاکم قضایی  شکواییه خود را به ثبت برساند.

دادسرای صالح، برای جرم ورود به عنف ، دادسرای محل وقوع جرم است.

نحوه رسیدگی

شاکی باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و یک شکواییه کیفری در خصوص جرم ورود به عنف، تنظیم نماید و آن را به ثبت برساند.همچنین شکواییه به دادسرا محل وقوع جرم فرستاده خواهد شد.

دادسرا پس از بررسی شکواییه مذکور و انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار دو حالت خواهد داشت: چنانچه مجرم بودن متهم نزد دادسرا اثبات نشود، دادسرا قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد، که دراین حالت ، تعقیب کیفری متهم، در همین مرحله متوقف خواهد شد. اما چنانچه مجرمیت متهم برای دادسرا اثبات نشود، قرار جلب به دادرسی صادرخواهد کرد که این قرار را همراه با پرونده به دادگاه صالح ارجاع می دهد.

دادگاه برای صدور حکم، با دو حالت مواجه  میشود. اولا اگر ثابت شود که متهم این جرم را مرتکب نشده است، دادگاه حکم برائت او را صادر خواهد کرد؛ اما چنانچه مجرم بودن وی اثبات شود، او را به جرم ورود به عنف محکوم خواهد کرد که طبق قانون نیز مجازات خواهد شد.

 بنابراین بعد از صدور حکم، مطابق ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت درخواست تجدیدنظر برای صاحبان دعوا، برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ صدور حکم در نظر گرفته خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موسسه حقوقی مجد کلیک کنید.

لواط وهمجنسگرایی

عمل لواط به مفهوم و معنای رابطه جنسی میان دو مرد می باشد از آن جایی عمل لواط در اسلام عقوبت اخروی شدیدی به همراه دارد ، نوعی جرم تلقی می شود .

در ماده 233 این قانون آمده است که : لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر دیگر.

به دلیل اینکه جرم لواط یا گی صورت پذیرد باید اندام تناسلی یک مرد به اندازه ختنه گاه وارد مقعد مرد دیگر شود.

همجنسگرایی به مفهوم این می باشد که دو مرد از روی لذت همدیگر را لمس می کنند که مشمول ۷۴ ضربه شلاق تعزیری می باشد که در گروه مجازات بخش تعزیرات قرار می‌گیرد.

برقراری رابطه بین مردان با یکدیگر به عبارتی نوعی همجنسگرایی که منجر به داخل مقعدی شود لواط نام گرفته که جزء جرایم حدی به حساب می آید به عبارتی دیگر دو مرد وارد رابطه جنسی با یکدیگر شده باشند و دخول انجام شود همجنسگرایی در زمره مجازات تعزیری قرار دارد .

*لواط برگرفته از نام قوم لوط می باشد آنها اولین افرادی بودند که مرتکب و همجنسگرایی شدند.

روش های اثبات لواط :

1- شخص مرتکب ۴ مرتبه اقرار به ارتکاب جرم نماید

2- تعداد ۴ نفر مرد به عنوان شاهد شهادت دهند

3- قاضی بنا به اسناد موجود علم به ارتکاب جرم را بیان کند

 مجازات لواط :

*اگر فاعل متاهل باشد ولی با این حال مرتکب لواط گردد محکوم به اعدام خواهد شد.

 *چنانچه رابطه با رضایت هر دو طرف برقرار می گردد در صورتی که فاعل مجرد باشد مجازات فاعل ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد بود.

 اگر فاعل غیر مسلمان بوده و مفعول مسلمان باشد در هر شرایطی حکم فاعل اعدام است مترجم لواط فرد محکوم می‌تواند به چند روش صورت گیرد:

 1- گردن زدن با شمشیر

 2- سوزاندن در آتش

 3- سنگسار

 4- پرتاب از جایی بلند با دست و پای بسته

5-آوار کردن دیوار بر روی شخص

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم لواط:

جز جرایم تعزیری درجه شش میباشد دادگاه کیفری دو خواهد بود اما اگر شرایط فاعل لواط مشمول احصان باشد دادگاه کیفری یک به پرونده رسیدگی خواهد کرد.

 -اگر مردی بعد از ازدواج با برادر یا پسر و یا پدر همسرش عمل لواط انجام دهد همسرش بر او حرام نخواهد شد.

تفاوت و وجه تمایز جرم لواط وهمجنسگرایی :

جرم لواط در مجازات حدود جای میگیرد ،اما در جرم همجنسگرایی در گروه مجازات تعزیری قرار خواهد گرفت.

1-اگر فاعل جرم مجرد باشد ، مجازات او صد ضربه شلاق است

2-اگر فاعل جرم با رضایت مفعول این عمل را انجام داده باشد ، مجازات او صد ضربه شلاق است

3-اگر فاعل جرم متاهل و محصن باشد ، مجازات او اعدام حدی میباشد.

4-اگر فاعل جرم به عنف و به زور لواط را انجام داده باشد ، مجازات او اعدام حدی میباشد.

رجوع از هبه

هبه عبارت است از عقدی که به موجب آن یک فرد مالی را مجانا( بدون پرداخت مبلغی) به تملیک  شخص دیگری در می آورد (ماده 795قانون مدنی ). در حقیقت هبه عنوان قانونی هدیه است.

طرفین در عقد هبه

واهب: شخصی می باشد که مالش را به دیگری واگذار می کند.

متعهب: شخصی می باشد که مالکیت مال به او منتقل می‌شود.

عین موهوبه: مالی است که مورد هبه واقع می شود.

انواع هبه نامه

هبه با سند رسمی (هبه نامه رسمی)

هبه با سند غیر رسمی و عادی

وجه تمایز هبه نامه رسمی و غیر رسمی:

برتری که هبه نامه های رسمی نسبت به هبه نامه های عادی دارند این است که به هیچ عنوان امکان انکارو تردید در این نوع هبه نامه ها وجود ندارد،بنابراین هیچ یک از طرفین دعوا نمیتوانند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مذکورتردیدی وجود دارد ،چرا که از نظر قانونی پذیرفته نیست.حال در خصوص هبه نامه های غیر رسمی یا عادی،دادگاه موظف خواهد بود تا سند را بررسی کند و بعد با اعتبار سنجی ، حکم کند.

رجوع از هبه

هنگامی که عقد هبه بین دو طرف (واهب و متهب)منعقد شود و ملک در اختیار متهب قرار داده شود،اگر ملک(عین موهوبه )موجود باشدفردی که هبه کرده امکان این را دارد تا از آن رجوع کند و بعد از رجوع برای تثبیت ، دادخواستی را با عنوان تایید رجوع از هبه مطرح کند .

شرایط تحقق دعوی

مطابق ماده ۸۰۳ قانون مدنی هبه ازعقود جایز محسوب می شود. عقد جایز(عقدی که به صورت یکطرفه قابل نسخ خواهد بود)براساس ماده فوق واهب یا همان هدیه دهنده از هبه ی خود رجوع کند مشروط به این می باشد که:

1-متهب پدر و مادریااولاد بلاواسطه واهب یا هدیه شونده نباشد، به عبارتی شخصی که مالی را به پدر یا مادر یا اولاد هبه نماید دیگر امکان رجوع از آن ندارد.

2-هبه بلاعوض باشد(مجانی) یا در هبه معوض ،عوض داده نشده باشد.اصل بر هبه مجانی و بلاعوض خواهد بود اما می توان در هبه شرط عوض شود وعوض داده شود و دیگرامکان رجوع نخواهد بود.

3- موهوبه از مالکیت واهب (هدیه گیرنده )خارج و یا به دیگری واگذار نشده باشد.

4-در مال موهوب تغییری به وجود نیامده باشد ،چنانچه در عین موهوبه تغییری حاصل شود واهب حق رجوع نخواهد داشت، بنابراین اصل بر قابل رجوع بودن هبه است (مگر در موارد خاص قانونی).

نحوه رسیدگی به دعوی

این دعوا در دادگاه حقیقی طرح می شود و در خصوص دعوی تایید رجوع از هبه باید از طریق دادخواست اقدام کرد این دعوا دارای شرایط خاصی خواهد بود. چنانچه دعوی تایید رجوع از هبه درست و در شرایط صحت خود طرح نگردد می‌تواند موجبات ورود ضرر را فراهم آورد.

نکاتی در خصوص دعوی مذکور*

1-در این دعوا، شخصی که رجوع کرده( واهب خواهان دعوی) و کسی که مالکیت برای وی است(متعهب)خوانده دعوا شمرده می شود.

2- خواهان (واهب)هزینه ی دادرسی را نیزمی بایست پرداخت نماید.

3-هزینه در دعاوی رجوع به قیمت مال موهوبه محاسبه خواهد شد و دریافت می شود.

وکیل رجوع از هبه :

با توجه به موارد فوق بهتر است برای دریافت هدایای اعطا شده یا به عبارتی رجوع از تجربیات وکیل متخصص در این زمنه بهرمند شوید زیرا وکیل حقوقی با علم خود نسبت به این موضوع میتواند به بهترین نحو ممکن از حقوق موکل خود دفاع نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با وکلای مجموعه مجد تماس حاصل فرمایید.

تجاوز جنسی به زنان

طرد شدن زنان از اجتماع و تجاوز

طرد اجتماعی به منظوری دیگر، از بین رفتن روابط میان فردی با فردی دیگر و جامعه  می باشد.

طرد شدن در جامعه و توسط افراد می تواند در مسائل مختلفی صورت بگیرد: از جمله منابع مادی، اقتصادی، خدمات دولتی و منابع اجتماعی و مشارکتی افراد ،مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همچنین در شیوه زندگی،همچون سلامتی، بهزیستی، محیط زندگی، جرم و آسیب، آموزش و مهارت ها .

زنان نسبت به مردان بیشتر در معرض طرد اجتماعی قرار دارند و این باعث شده که جرایم و اتفاقات مختلفی صورت بگیرد و یکی از از این اتفاقات ناگوار برای بانوان و زنان میتوان به تجاوز جنسی اشاره کرد.  

تجاوز جنسی به زنان( بی خانمان)

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، تجاوز جنسی را میتوان اینگونه بیان کرد: هر نوع عمل جنسی، تلاش برای یک عمل جنسی، تعابیر یا پیشنهاد جنسی ناخواسته یا اَعمالی به منظور معامله برای استفاده جنسی از یک شخص با عنف از سوی هرکس، بدون توجه به رابطه اش با بزه دیده در هر مکان و نه محدود به منزل و محل کار.

خشونت جنسی شامل تلاش برای تجاوز یا تجاوز انجام گرفته، سرکوب و آزار جنسی، تماس جنسی با زور یا تهدید و یا تهدید به تجاوز باشد.مردسالاری و قدرت نابرابر از دلایل بنیادین تجاوز جنسی تلقی می شوند.

زنان در انواع تجاوز علاوه بر صدمات جسمانی، صدمات روانی مهلکی را تجربه می کنند.

کلیه زنان بی خانمان به واسطه جنسیت، در هر شرایط سنی و فیزیکی آزار و مزاحمت خیابانی را تجربه کرده اند.

تجاوز جنسی انجام نزدیکی جنسی با فرد، با زور ، تهدید و بدون رضایت او تلقی می شود. تجاوز جنسی فقط یک حمله فیزیکی و جنسی نیست، بلکه آسیب شدید وعمیق روحی و روانی به دنبال دارد. این خشونت عموماً تهدید به قتل نیز می باشد.

تجاوز-جنسی-زنان

مجازات در قانون

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی:

حد زنا در موارد زیر اعدام است

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان

ت- زنای به عنف با اکراه

تبصره ۱- مجازات زنا در بندهای (ب) و (پ) ، تابع احکام زنا می باشد.

تبصره ۲- هرگاه فردی با فردی دیگر اقدام به عمل زنا کند و بدون رضایت طرف مقابل باشدو اگرچه در حال بیهوشی، خواب یا مستی اقدام به رفتارزنا کند او در حکم زنای به عنف است. زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا رعب و ترس زن باشد اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق، جاری است.

طبق کیفرو مجازات اعدام متجاوز تعیین شده در بند ت ماده 224 قانون مجازات  اسلامی1392 ، در ماده 231 قانون فوق ، پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل به عنوان ضمانت اجرای مدنی تجاوز و جهت حمایت از بزه دیدگان زن تجاوز جنسی تعیین شده است وزنای به عنف به شرطی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مذکور، به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل محکوم می شود و در صورتی که فرد باکره نبوده ، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از مطالب حقوقی اینجا کلیک کنید.

وکیل تصرف عدوانی

هرکسی که ملک ديگری را به نحو غلبه و زور و اجبار بدون رضايت مالک دست بگيرد تصرف عدوانی مي‌گويند.

دقت داشته باشید که برای دادگاه فرقی ندارد که در این دعوا شما مالک باشید یا مستاجر، بلکه در این شرایط تنها تصرف قبلی را در نظر می‌گیرد.

ارکان تصرف عدوانی:

لازمه طرح دعوای تصرف عدوانی ۳ رکن اساسی است :

  1. سبق تصرف خواهان.
  2. در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد
  3. تصرف فعلی خوانده بدون رضايت خواهان و حکم مرجع صالح باشد.

نکته ای که لازم است در اینجا بیان کنیم ان است که :

اگر شما دعوی تصرف عدوانی را پس از طرح دعوی راجع به اصل مالکيت همان ملک تقديم کرده باشيد، قرار عدم استماع دعوی از سوی دادگاه صادر می‌شود.

انواع تصرف عداونی:

تصرف عدوانی انواع مختلفی دارد:

تصرف عدوانی کیفری :

تصرف عدوانی کیفری به معنای تصرف مالی که متعلق به شخص دیگری است آن هم با اطلاع از این‌که مال تعلق به شخص دیگری دارد.

تصرف عدوانی حقوقی :

تصرف عدوانی یک نمونه دعوای حقوقی است اما میتوان به صورت کیفری نیز این دعوی را طرح کرد و تنها تفاوت ان در اثبات مالکیت است  به اینگونه که شما در دعاوی حقوقی نیاز به اثبات مالکیت ندارید اما در دعاوی کیفری لازمه ان اثبات مالکیت شخص میباشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل ملکی خوب در تهران ،وکیل تصرف عدوانی  و یا مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

92 110 10 0912

0217772893202177886437

نحوه رسیدگی:

اما شیوه رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی به شرح زیر میباشد:

از منظر حقوقی:

ابتدا  باید خواهان اظهارنامه ای  به خوانده ارسال نماید در صورت عدم انجام. با ارسال دادخواست به دادگاه محل مال شهص را الزام به رفع تصرف عدوانی نماید  دادگاه مذکور نیز با  تشکیل جلسه و دعوت طرفین در صورت نبود مشکلات حقوقی  و قضایی حکم به  رفع تصرف عدوانی صادر مینماید  البته این حکم دادگاه بدوی. قابل تجدید نظرخواهی نیز می باشد.

از منظر کیفری :

به این صورت است که شاکی می‌تواند از طریق دادسرا، از طرف مقابل شکایت نماید و دادسرا نیز با اجرای پرونده به احدی از آقایان بازپرس یا دادیار، به موضوع رسیدگی می‌کنند. بازپرس یا دادیار مربوطه در جریان رسیدگی، طرف مقابل (متصرف عدوانی) را احضار، مینماید و در صورت  اثبات وقوع جرم برای متصرف عدوانی  قرار کفالت یا وثیقه صادر مینماید پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری ارجاع و دادگاه مربوطه وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را احضار می‌کند. در صورت عدم صلح بین طرفین و کامل بودن دلایل پرونده مبادرت به صدور حکم محکومیت علیه متصرف عدوانی می‌نماید.

یکی از اصلی‌ترین شروط رسیدگی به دادخواست این است که خواهان باید حتما مدتی از این اموال غیرمنقول استفاده کرده باشد و البته این مسیله مورد تایید اطرافیان نیز باشد

از نکات دیگری که در خیلی موارد موجب سردرگمی خواهان و خوانده می‌شود این است که قاضی تنها در شرایطی می‌تواند حکم بدهد که خوانده حتما بعد از تصرف خواهان اقدام به تصرف اموال غیرمنقول کرده باشد. در غیر این صورت قاضی نمی‌تواند برای خوانده حکم صادر کند.

شاید این مسیله برایتان خیلی ساده و واضح باشد اما باید بدانید که در صورتی به دادخواست این دعوا رسیدگی می‌شود که حتما این تصرف به زور و ناخواسته باشد.

نکته دیگری که باید بدانید این است که شرط غیرمنقول بودن اموال تصرف شده بسیار مهم و شاید اولین شرط رسیدگی به این دادخواست باشد.

برای تصرف عدوانی یک سری مجازات تعیین شده است:

_ یک ماه تا یک سال حبس برای مجرم

_ حکم به رفع تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی

برای پیگیری دعاوی تصرف عدوانی و به نتیجه رساندن اینگونه دعاوی حضور یک‌ وکیل تصرف عدوانی که بتواند شمارا در این امر راهنمایی نماید لازم است.

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا به واسطه وکلای مستعد خود اماده همکاری با شما بزرگواران می باشد .

وکیل نفی سبب

نفی سبب : زمانی که دعوایی مبنی بر نامشروع بودن و قانونی بودن نسب یک طفل در دادگاه مطرح میشود، دعوای نفی سبب بوجود می اید.

در دعوای نفی سبب برای اثبات  مشروع بودن نسب یا نفی آن باید از ادله قانونی و مدارک حقوقی استفاده شود.

بر اساس ماده (۸۶۲) قانون مدنی می توان گفت که افرادی که بر اساس رابطه نسبی ارث می برند به سه دسته تقسیم می شوند:

۱ـ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

۳ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

برای مشاوره وکیل نفی سبب با ما تماس بگیرید.

92 110 10 0912

0217772893202177886437

افراد از طریق رابطه سببی و نسبی به یکدیگر مربوط میشوند و آثار حقوقی میان آنها پدید می آید. روابط نسبی و سببی دارای آثار قانونی متعددی هستند که معمولا باعث ایجاد تکالیف قانونی مختلفی میان افراد می گردند.

از موضوعاتی که معمولا در دادگاه ها دعاوی متعددی در مورد آن مطرح می شود ، موضوع اثبات نسب یا نفی نسب است. 

روابط نسبی و سببی دارای آثار قانونی متعددی هستند که باعث ایجاد تکالیف متعددی میان افراد میشود .

یکی از تکالیفی که میتوان در اینجا به ان اشاره کرد ارث و نفقه هست که در ادامه به ان میپردازیم

در دعاوی نفی سبب افراد مسیر سخت و ذشواری در پیش خواهند داشت برای مثال پدری که نسبت به فرزند خود چنین دعوای مطرح میکند باید ادله و دلایل کافی داشته باشد در غیر اینصورت دعوای وی در دادگاه مربوطه رد میشود .

حضور یک وکیل نفی نسب  در  چنین پرونده هایی باعث تسریع روند پرونده می گردد.

نفی سبب یا نفی ولد در یک نگاه کلی عبارت است از از  بین بردن تمام روابط نسبی ایجاد شده بین افراد است.

در روابط سببی فرد دارای قوه اختیار میباشد

یعنی فرد انتخاب میکند که با چه کسی ازدواج کند اما در روابط نسبی این قوه اختیار از انسان سلب میشود

یعنی فرد حق این انتخاب را ندارد که فرزند کدام خانواده باشد یا چه کسی پدر او باشد

تفاوت عمده دیگر در روابط نسبی و سببی غیر قابل انکار و غیر قابل فسخ بودن ان است .

در قانون مدنی و در مواد ۱۱۵۹ الی ۱۱۶۳ به چند مورد از اساسی ترین مباحث مربوط به  دعوای اثبات نسب اشاره شده است.

وکیل نفی سبب

همانطور که پیش تر گفته شد دعاوی مربوط به نفی سبب پیچیدگی ها و دشواری های خاص خود را دارد و برای ممانعت از سردرگمی و برای به نتیجه رساندن دعاوی مربوطه نیاز به یک وکیل نفی سبب میباشد تا بتواند به صورت قانونی و صحیح و در کوتاه ترین زمان ممکن شمارا یاری رساند .