بایگانی برچسب برای: وکیل خوب در تهران

وکیل ارث

وکیل ارث؛ در معنای حقوقی انتقال قهری و بدون داشتن اراده اموال و داراییهای شخصی که متوفی می باشد به وراث او تلقی می شود مادامی که شخصی فوت می کند علاوه بر آثار مادی آثار معنوی یا به عبارتی آثار غیر مادی نیز خواهد داشت .
ورثه :
ورثه به اشخاصی گفته می شود وارث دارایی و اموال شخص فوت شده یعنی متوفی می باشد که در قانون به وراث متوفی قائم مقام قانونی متوفی نیز گفته می شود و می ‌توانند در تمامی اموال و دارایی متوفی تصرف داشته باشند و در امور اموال وی دخالت کنند .

تماس ومشاوره با بهترین وکیل سرقت وکیل جنایی موسسه حقوقی 

اشخاصی که از متوفی ارث خواهند برد :

تمامی اشخاصی کم با شخص متوفی رابطه خونی دارند از وی ارث خواهند برد و به عبارتی خویشاوندان نسبی شخص متوفی نیز می توانند از وی ارث ببرند همچنین علاوه بر این افراد همسر شخص فوت شده متوفی از جمله ورا سم متوفی خواهد بود البته باید به نکاتی م در این زمینه توجه کرد که تعلق ارث به وراث مطابق طبقه بندی انجام شده توسط قانون خواهد بود و به سه دسته تقسیم خواهد شد که به شرح ذیل می باشد :
طبقه اول :
در طبقه اول فرزندان متوفی می باشند که چنانچه فرزندان وی نباشند این ارث به نوه ها انتقال می یابد پدر و مادر متوفی از جمله کسانی می باشند که در طبقه اول ارث قرار می گیرند و همچنین همسر متوفی نیز جزء دسته اول یا به عبارتی طبقه اول ارث می باشد که چنانچه اشخاص طبقه اول در قید حیات باشند و وجود داشته باشند به طبقات دیگر پایین تر ارث تعلق نمی گیرد .
طبقه دوم :
در طبقه دوم ارث پدربزرگ و مادربزرگم شخص متوفی قرار دارد طبقه اول وجود نداشته باشند در وهله اول پدربزرگ مادربزرگ همسر متوفی برادران و خواهران متوفی از وی ارث خواهند برد .
طبقه سوم :
طبقه دیگر از ارث طبقه سوم می باشد که متعلق به عمه ،خاله ،دایی متوفی همسر متوفی می باشد .
اشخاصی که به موجب نسب ارث خواهند بود :
۱- پدر و مادر ،اولاد ، اولاد که به موجب نسب ارث خواهد برد .
۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها نیز به موجب نسب ارث خواهند بود .
۳- همچنین اعمام و اخوال و اولاد آن ها به موجب نسب خواهند بود .
موانع ارث در قانون مدنی به شرح ذیل می باشد :
موانع ارث در حقیقت به ویژگی‌هایی که از نظر شرعی باعث محرومیت از همه یا بخشی از سهم الارث می‌شود و اشخاص از طریف این موانع ارثی رابه دست نمی آورند ، تلقی می شود . از مهم ترین موانع ارث می توان به کفر، قتل و ولد زنا بودن شخص اشاره کرد که تاثیر مستقیم بر ارث خواهد داشت .
۱- قتل مورث ( متوفی ) : بر اساس ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث خواهد بود . در نتیجه کسی که مورث خود را عمدا به قتل برساند ارث متوفی به وی تعلق نخواهد گرفت ، حتی اگر قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری ، شخصی که قاتل باشد نمی تواند از مقتول ارث ببرد .
۲- کفر : بر اساس ماده 881 قانون مدنی کافر از مسلم ارث نخواهد برد . مادامی که در بین ورثه متوفی کافری و مسلمان وجود داشته باشد ، اشخاصی ( منظور وراث ) که کافر باشند ارث نخواهند برد ، اگر چه اشخاص کافر از لحاظ درجه و طبقه مقدم بر وارث مسلمان قرار داشته باشند .
۳- لعان : چنانچه مردی انتساب فرزندی ( فرزند خود ) به خودش را انکار نماید و همچنین به زن خود تهمت زنا زند ، رابطه توارث میان آنها از بین خواهد رفت چرا که این عمل باعث انکار و عدم پذیرش فرزند توسط پدر وی می باشد به عبارتی بعد از لعان ، زن و شوهراز یکدیگر ارث نخواهند برد . علاوه بر این موضوع رابطه توارث میان فرزند با پدر هم وجود نخواهد داشت بدین معنا که نه پدر از فرزندی که او را انکار کرده است ارث می برد و نه فرزند از پدری که او را انکار کرده است ارث خواهد برد . در این صورت ، فرزند تنها از خویشاوندان مادری خود ارث خواهد برد و متقابلا خویشاوندان مادری نیز از فرزند مذکور ارث می برد .
۴- تولد از طریق زنا : طبق ماده 884 قانون مدنی ولد الزنا از پدر ، مادر و اقوام آنان ارث نخواهد برد چرا که آن شخص متعلق به آنها نمی باشد و در حقیقت فرزند واقعی آنها تلقی نمی شود .
۵- جنین : یکی دیگر از موانع ارث ، وجود جنین می باشد بدین معنا که مطابق ماده 878 قانون مدنی هرگاه در هنگام فوت مورث ، جنینی وجود داشته باشد که زنده به دنیا آمدن او مستقیما در تقسیم ارث دخیل باشد و به عبارتی مانع از ارث تمام یا برخی دیگر از ورثه باشد ، تقسیم به عمل نمی آید تا وضعیت جنین تعیین گردد به عبارتی مادامی که جنین زنده بهدنیا آید تقسیم اموال و دارایی شخص متوفی صورت خواهد گرفت .
۶- غایب مفقود الاثر : طبق ماده 879 قانون مدنی مادامی که بین وراث ، غایب مفقودالاثر وجود داشته باشد بدین معنا که زمان طولانی را حضور نداشته و معلوم نیست که وی زنده است یا فوت شده و اطلاعاتی در این خصوص وجود نداشته باشد ، سهم او کنار گذاشته می شود تا وضعیت او روشن شود و پس از روشن شدن وضعیت وی در خصوص ارثی که به وی تعلق دارد تصمیم گرفته شود.
۷- برده بودن : یکی دیگر از موانع ارث که در فقه در خصوص آن بیان شده است و ملاک عمل می باشد ، برده بودن است که در حال حاضر با توجه به لغو برده داری ، احکام راجع به آن نیز منتفی گردیده است .
در اینجا است که اشخاص به دلیل مشاهده پیچیدگی در دعاوی مربوط به ارث ، به لزوم وجود وکیل ارث پی می برند و با انعقاد قرارداد وکالت با وکیل متخصص و وکیل ارث ، تمامی مراحل پرونده را به وی می سپارند تا به صورت قانونی و فنی توسط وکیل انجام شود و این موضوع باعث روند سریع پرونده خواهد شد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل نفقه،بهترین وکیل،وکیل طلاق و… و یا مشاوره با ما در تماس باشید

تماس با ما


حجب :
حجب به عنوان یکی از موانع ارث در نظر گرفته شده است که عبارت است از محرومیت مستحق ارث از تمام ارث یا بخشی از آن که می توان حجب را به دو دسته مجزا تقسیم بندی نمود که بدین شرح می باشد :
حجب حرمان: مقصود از حجب حرمان،‌ وارثی می باشد که در میان ورثه است که مانع از ارث بردن دیگر وارثان خواهد شد . هر وارثی که به میت نزدیک ‌تر باشد (از طریق وجود رابطه خونی و رابطه سببی ) ، مانع ارث‌بری فرد یا طبقه دورتر و پایین تر خواهند بود . به طور مثال طبقه اول (یعنی پدر و مادر و فرزندان میت) می باشند که مانع از ارث بری طبقه دوم و سوم می شوند ، طبقه دوم (برادران و اجداد میت)‌ که طبقه سوم را از ارث بردن ممنوع می نمایند که طبقه دوم نیزمانع ارث بردن طبقه سوم که شامل عمو، دایی، عمه و خاله می باشد ، می‌شود .
حجب نقصان: هدف و منظور از این نوع حجب ، وجود وارثی است که موجب کاهش سهم وارثان دیگر از مرتبه بالاتر خود می شود و یا به عبارتی وارثان دیگر( طبقات پایین تر) از سهم الارث خود در صورت وجود طبقه بالاتر محروم خواهند شد .
در حجب نقصان دو گروه مانع می باشند که بدین شرح می باشد :
وجود فرزند یا فرزندِ فرزند و هرچه پایین‌تر رود ، سبب می‌شود پدر و مادر میّت بیشتر از یک ششم ارث به آن ها تعلق نگیرد و از مقدار مذکور بیشتر به آن ها تعلق نگیرد . همچنین وجود فرزند باعث کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم خواهد شد .
برادران و خواهران میت با شرایطی سبب می باشند که سهم مادر از یک سوم به یک ششم کاهش پیدا کند .
سهم الارث فرزند دختر و پسر :
چنانچه فرزند متوفی دختر باشد :
مادامی که دختر فرزند منحصر متوفی باشد به همراه پدر و مادر متوفی، نصف ترکه سهم الارث وی خواهد بود و مابقی با در نظر گرفتن میزان سهم الارث پدر یا مادر متوفی بین آنها تقسیم صورت خواهد گرفت .
چنانچه متوفی دو دختر یا بیش از دو دختر دارا باشد و فرزند پسری هم وجود نداشته باشد دختران دو ثلث (دو سوم) ترکه ( اموال بر جای مانده از متوفی )را ارث می برند و مابقی نیز همچنان به در نظر گرفتن میزان سهم الارث هر یک از ورثه در آن طبقه تقسیم خواهد شد .
اگر وراث متوفی فقط دختر ( دختران ) باشد بدون وجود وارثی در طبقه اول مثل پدر و مادر متوفی ، تمام ترکه به دختر یا دختران تعلق خواهد داشت چرا که در شخص دیگری از وراث طبقه وجود ندارد .

تماس ومشاوره با بهترین وکیل تخلیه ملکوکیل حقوقی 


چنانچه فرزند متوفی پسر باشد :
زمانی که پسر متوفی منحصر یا متعدد باشد به همراه پدر متوفی چون همگی در طبق اول قرار دارند ارث خواهند برد به این شکل که سهم الارث پدر و مادر متوفی یک ثلث (یک سوم) ترکه ( اموال متوفی )خواهد بود و مابقی به قرابت به فرزند یا فرزندان پسرمتوفی خواهد رسید که به تساوی بین آن ها تقسیم می شود .

زمانی که وراث متوفی در طبقه فقط پسر یا پسران او باشند و در طبقه اول وارث دیگری نداشته باشد تمام ترکه به پسر یا پسران متوفی خواهد رسید .
البته نکته دیگر هم قابل توجه می باشد که باید به آن توجه داشت که بدین شرح می باشد :
در صورتی که متوفی هم فرزند دختر و هم فرزند پسر به همراه پدر و مادر در طبقه اول را دا باشند و در قید حیات باشند ، سهم الارث پدر و مادر به دلیل وجود فرزندان یک سوم ترکه در نظر گرفته خواهد شد و همچنین مابقی بین فرزندان دختر و پسر متوفی تقسیمات لازم صورت خواهد گرفت که بدین شرح که فرزندان پسر متوفی دو برابر فرزندان دختر ارث میبرند .

نحوه تقسیم بندی ارث مادری بین فرزندان :

پس از فوت هر فردی (‌ متوفی ) می بایست اقدامات لازم مراحل انحصار وراثت وی را  انجام دهند تا وراث این امکان را داشته باشند تا از اموال باقی مانده متوفی ( ترکه ) سهم ببرند و صاحب سهم خود شوند تا دخل و تصرف در سهم الارث خود را انجام دهند . انحصار وراثت  ارث مادر و تقسیم ارث او تفاوتی با انحصار وراثت افراد دیگر ندارد و به همان شکل صورت می گیرد چرا که ممکن است برخی از افراد اینگونه تصور کنند که بعد از فوت مادر، تقسیم ارث او میان فرزند دختر و پسر به صورت مساوی می باشد در صورتی که بدین شکل نیست و در ادامه به نحوه تقسیم آن می پردازیم  .

قانون کلی برای انحصار وراثت بدین شکل می باشد که فرزند پسر متوفی در هر صورت دو برابرفرزند دختر وی ارث خواهد برد . بنابراین چنانچه یک مادر فوت کند و دارای فرزند باشد میزان سهم ارث او برای فرزندان دختر و پسر به یک میزان تعیین نخواهد شد چرا که سهم الارث فرزندان دختر و پسر با یکدیگر متفاوت می باشد . همچنین در قانون مدنی نیز شرایط تقسیم این سهم الارث بیان شده است که مادامی که مادری فوت شود و والدین او در قید حیات نباشند و دارای یک یا چند فرزند نیز باشد، مراحل به صورت زیر  سپری خواهد شد :

چنانچه مادری که والدین وی فوت شده اند ، فوت نماید و تنها یک پسر یا یک دختر داشته باشد، تمام اموال و دارایی وی به فرزند دختر یا پسر خود خواهد رسید .

مادامی که مادری که والدین وی در قید حیات نیستند ، فوت کند و دارای تعداد متعددی فقط فرزند پسر و یا تعداد متعددی فقط فرزند دختر باشد ، اموال به صورت مساوی بین فرزندان وی ( دختر یا پسر ) تقسیم خواهد شد .

در تقسیم ارثیه مادر اگر بعضی از فرزندان پسر و برخی دختر باشند، پسران دو برابر دختران سهم می‌برند.

تماس ومشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستریوکیل قتلبهترین وکیل تهران

سهم الارث فرزند دختر از مادر :

شرایط تقسیم ارث مادر برای فرزند دختر بسته به این که مادر چه وراث دیگری دارد،متفاوت خواهد بود .
چنانچه مادری دارای تنها یک فرزند دختر باشد، همه ارث به وی خواهد ‌رسید .
مادامی که مادر ، یک فرزند دختر و یک فرزند پسر دارا باشد فرزند پسر دو برابر فرزند دختر ارث می برد .
چنانچه مادری فوت نماید و دارای یک فرزند باشد و مادر وی نیز در قید حیات باشد ، یک ششم اموال به مادر او خواهد رسید و چهار ششم اموال او به فرزند دخترش می رسد . اموال باقیمانده نیز تقسیم بر پنج خواهد شد و مجدد یک پنجم به مادر و چهار پنجم به فرزند دختر خواهد رسید .
چنانچه مادری فوت نماید و چند فرزند دختر به عبارتی بیش از یک دختر داشته باشد، به همین ترتیب تقسیم ارث صورت خواهد گرفت .
مادامی که مادری فوت نماید و وراث او پدر، مادر ، دختر و یک فرزند پسر او باشند ، یک ششم به پدر، یک ششم به مادر و باقی مانده اموال به نسبت دو به یک، بین فرزند دختر و پسر تقسیم خواهد شد و پسر دو برابر دختر سهم الارث را دارا می شود .

سهم الارث فرزند پسر از مادر :

در صورتی که مادری فوت کند وتنها فقط یک فرزند پسر دارا باشد ، تمام اموال او به پسر وی خواهد رسید .
همچنین مادامی که مادری فوت کرده و وراث او شامل پدر، مادر و فرزند پسرش وجود داشته باشند ، یک سوم اموال بین والدین ( پدر و مادر متوفی ) و دوسوم دیگر به فرزند او ( فرزند پسر مذکور ) تعلق خواهد گرفت و پس از تعیین سهم الارث اشخاص می توانند هر گونه دخل و تصرفی را در سهم الارث خود داشته باشند چرا که جز دارایی های هر شخص به حساب می آید .
در صورتی که مادری فوت کند و همسر و فرزند پسر او در قید حیات باشند و صرفا همسر و فرزند پسر داشته باشد ، یک چهارم اموال وی به همسرش و بقیه اموال باقی مانده به فرزند پسرش خواهد رسید .
وکیل ارث :
در خصوص پرونده های ارث که به نوعی تمامی اشخاص یک خانواده در گیر آن می شوند سهم الارث معینی در قانون برای هر یک از اشخاصی که به نوعی رابطه خونی و نسبی با متوفی دارند ، مشخص شده است . در نتیجه سهم الارث معینی برای هر شخص مطابق قانون و مطابق طبقه بندی که انجام شده است و به سه طبقه تقسیم شده است و برای هر شخصی تعیین شده است .
وکلا بهترین مشاوران در چنین پرونده هایی می باشند چرا که این پرونده ها دارای نکات فنی بسیاری می باشد و می بایست توسط قانون سهم الارث همه تعیین شده و به تمامی اشخاص داده شود و پس از انتقال اموال و دارایی اشخاص به نسبت سهم الارث آنها ، هر شخصی می تواند نسبت به سهم الارث خود دخل و تصرف را در سهم خود انجام بدهد و اجازه هر گونه تصرفی را دارد .