سوالات متداول مؤجر و مستأجر

در صورتی می‌توانید قرارداد اجاره را فسخ کنید که شرایط فسخ وجود داشته باشد. در اینصورت باید به مخاطب خود اظهارنامه فسخ داده و سپس در دادگاه دادخواست تایید فسخ را طرح کنید.

به موجب اجاره نامه، مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را در طول مدت اجاره و با رعایت شرایط اجاره نامه خواهد داشت و به عبارت دیگر به موجب اجاره نامه، مستاجر مالک منافع عین مستاجره خواهد شد.

در اکثر موارد مستاجر حق اجاره دادن مغازه را ندارد و در نتیجه نمی‌تواند مغازه را اجاره دهد. تبعات اجاره دادن چنین ملکی با لحاظ اینکه اجاره نامه در چه سالی منعقد شده متفاوت خواهد بود.

صدور دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است. بعد از ثبت دادخواست دستور تخلیه، شورای حل اختلافی که در محل وقوع اختلاف مستقر است، به آن رسیدگی خواهد کرد.

عدم دریافت کدرهگیری برای قرارداد اجاره موجب بی اعتباری قرارداد شما نخواهد شد. دریافت کدرهگیری موجب اطمینان شما از این امر است که ملک بعد از اجاره به شما به اشخاص دیگر قابل اجاره دادن نیست.

هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، مالک می‌تواند نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر که در قانون پیش‌بینی شده است، اقدام کند.

ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به مواردی می‌پردازد که موجر حق درخواست فسخ اجاره و تخلیه ملک را دارد، که در بند ۷ آن، چنین مقرر شده است: در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

اطلاعات دفتر

photo_2021-12-13_23-09-34-1 copy

موسسه حقوقی مسعود جوکار درزی، تاکنون خدمات حقوقی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی ارائه نموده است.  

اکنون مشترک شوید

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه حقوقی مجد وکیال الرعایا می باشد