بایگانی برچسب برای: محاربه

سوء قصد به مقامات سیاسی داخلی و خارجی

ماده 515 تعزیرات قانون مجازات اسلامی در ارتباط با سوءقصد به مقامات سیاسی داخلی بیان می دارد: هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد کند، چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.

هر گاه فردی در ایران به جان یک مرجع بزرگ تقلید که دارای تابعیت کشور دیگری غیر ایرانی است و مقلدان از میان شیعیان غیر ایرانی دارد سوء قصد صورت گیرد و تحت شمول ماده 515 قرار خواهد گرفت.

منظور ماده 515 از سوء قصد به این معنا است که کسی نه تنها از مرحله فکر و اندیشه عبور کرده باشد وعملیات مقدماتی (مثل خرید اسلحه و…) را پشت سر گذاشته و دست به عملیات اجرایی زند اما بنا به دلایلی، قصد او بلا اثر بماند. سوء قصد بنا به تصریح ماده 515 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، باید علیه جان مقامات مذکور در این ماده صورت بگیرد. استفاده از هر سلاحی، اعم از سرد یا گرم و حتی دست برای خفه کردن کفایت می‌کند.

   سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی

ماده 516 تعزیرات قانون مجازات اسلامی:«هر کس به جان رئیس جمهور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایرانی سوء قصد کند، به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم می‌شود. مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل شود. در غیر این صورت، اگر مجازات خفیفتر اعمال شود، به همان مجازات محکوم می‌شود.»

 تبصره :چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود، علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات محکوم خواهد شد.

چند نکته مهم در مورد سو قصد:

1- سوءقصد همراه با شروع به جرم است زیرا به محض آن که تکلیفی بر عهده شخص ثابت شوداما انجام نشود، جرم تام است .

2- اصل بر این خواهد بود که جرم با رفتار مثبت به وقوع می‌پیوندد و ترک فعل نیاز به تصریح دارد .

سوءنیت در جرم سوءقصد به مقامات سیاسی داخلی

از جرائم عمدی است و برای مجرم شناختن مرتکب جرم ،دادگاه می بایست قصد مرتکب جرم در خصوص صدمه زدن به جان رهبر یا یکی از رؤسای سه قوه و یا مراجع تقلید را احراز کند.اگر هدف نهایی مجرم فقط در جهت تأمین منافع خصوصی و اغراض شخصی باشد، در زمره جرائم عمومی قرارخواهد داشت و مشمول عنوان کلی شروع به قتل عمدی خواهد بود.

 در ارتکاب جرم ،ماده 515 تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان می دارد، باید سوء قصد با نیت و به منظور فساد و مقابله با حکومت باشد.( هدف و منظور از مقابله با حکومت اقداماتی است که در جهت سرنگونی یا تضعیف دولت و حکومت باشد.)

قیام مسلحانه بر ضد حکومت با هدف تجزیه یا خود مختاری بخشی از مملکت از مصادیق جرم مقابله با حکومت می باشد.

 مجازات سوء قصد به مقامات سیاسی

عدم صدق عنوان محاربه، مجازات مرتکب جرم موضوع ماده 515 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از سه تا 10 سال حبس خواهد بود.

 هر گاه نیت و هدف فساد و مقابله با حکومت به عنوان سوء نیت خاص، احراز شود، مرتکب در حکم محارب خواهد بود و مجازات محاربه اعمال خواهد شد.

مجنی‌علیه در جرم سوءقصد به مقامات خارجی

*افرادی که درماده 516 قانون مجازات(تعزیرات) مورد حمایت قراردارند: رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت موسسه حقوقی مجد مراجعه نمایید.